ආවට ස්තූතියි

මේ පැත්තෙ ආවාට බොහොම ස්තූතියි. නැත්නම් කමෙන්ට් කරන අයට විතරයිනෙ පුද්ගලිකව ස්තූතියි කරන්න හම්බ වෙන්නෙ !!

Monday, August 15, 2011

ඇද ගෙන වැටීම සහ නැගිටීම පශ්චාත් පරීක්ෂණය - Coming soon !

ඈ !!!!!????
ලියන්න මෙච්චර දවසක් ජෝක් ලිය ලියා ඉඳල දැන් එව්වා ලියන එක අත ඇරල ... දේශපාලනය ගැනවත්ද ලියන්න යන්නෙ ?
පොඩ්ඩක් ඉවසල බලමු..

2 comments: